ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (2554)

 • ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • ชื่อผู้วิจัย นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด
 • ปีที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2554 
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข (2554)

 • ชื่อเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวรรณา พูลเพชร
 • ปีที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2554
 • หน่วยงำนเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

รายงานการสำรวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (2554)

 • ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ชื่อผู้วิจัย ดร.ขนิษฐา สารพิมพา  
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2554
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน (2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2553
 • ชื่อเรื่อง รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
 • ผู้จัดทำ นายปรีชา นวลเป็นใย, นางสาววรางค์รัตน์ โชติรัตน์, นายชัยวัฒน์ อนุจารี
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

โครงการศึกษาปจจัยประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (2546)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2546
 • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาปจจัยประเมินความพร้อมขององค์การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจตามแนวทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองท้องถิ่น
 • ชื่อผู้วิจัย ฉัตรมงคล แนนหนา
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ. 2546

Pages