ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ)

 

*** มีผู้มีสิทธิได้รับทุนแล้ว จำนวน ๔ ราย ***

 

ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ประเภทข่าว: 

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method – ACM)
ประจำปีงบประมาณ 2559

กลุ่มเป้าหมาย: ข้าราชการระดับ "ชำนาญการพิเศษ" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 20 คน

วันที่ 12, 13 และ 28 กันยายน 2559

สถานที่ฝึกอบรม

  • ณ ห้อง 3410 และ 3414
  • อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3) สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

ท่านสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ "ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณสุรเดช สรรเสริญ 025472062 หรือ 0865512638

 

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 59

 

ผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัครก่อนวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. กรูณาดาวน์โหลดใบสมัครใหม่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบฟอร์ม ก.พ. 5 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 59

 

ผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัครก่อนวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. กรูณาดาวน์โหลดใบสมัครใหม่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบฟอร์ม ก.พ. 5 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 59

ประกาศรับสมัครทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ปี 2559 และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ

  • โครงการ HiPPS
  • โครงการ New Wave
  • ข้าราชการระดับชำนาญการพิศษ

ประเภทข่าว: 

Pages