ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ประเภทข่าว: 

รายชื่อข้าราชการ (HiPPS) ผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เรื่อง ข้าราชการได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 
ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2559 โดยฝึกอบรมในประเทศไทย 
ระยะที่หนึ่งวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2558 
ระยะที่สองวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558
ระยะที่สามวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
และฝึกอบรมในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558
 
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการผู้นี้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และกำหนดให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อดังกล่าว เดินทางไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ 4)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความตองการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๓)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๒)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๑)

ประเภทข่าว: 

Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 ครั้งที่ 12

เชิญร่วมงาน Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10:00-16:00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7

ประเภทข่าว: 

Pages