ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

รายละเอียด....

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UiS)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
 

กลุ่มเป้าหมาย

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2560

           ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุน The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

กำหนดการ

ขั้นตอน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
รับสมัคร 21 ก.ย. 59 – 15 มี.ค. 60 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 
 

ประเภทข่าว: 

ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ประเภทข่าว: 

ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ( ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 

Pages