ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน 

โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 มิถุนายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/25cceac8

2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/ffc342cb

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2566

ข่าวดี!! สำหรับข้าราชการผู้สนใจรับสมัครทุนรัฐบาลฯ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ
ประจำปี 2566 จำนวน 1 ประเภททุน ได้แก่

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
จำนวน 5 ทุน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 66

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่: https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/academic-conference


 

ประเภทข่าว: 

*ปิดรับสมัครแล้ว* สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ประเภททุน

*ปิดรับสมัครแล้ว* 

ข่าวดีสำหรับข้าราชการผู้สนใจรับสมัครทุนรัฐบาลฯ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ประเภททุน ดังนี้

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 10 ทุน
รับสมัคร 14 ก.พ. - 29 ก.ค. 65
ศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่: https://www.ocsc.go.th/scholarship/academic-conference

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์”

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน
“ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
ห้องประชุมใหญ่
ในเวลา 09.30 - 10.50 น.

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาให้ส่วนราชการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program)

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม