ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 9)

ประเภทข่าว: 

กำหนดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

 

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ: ดาวน์โหลด  NEW

แบบแจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในและต่างประเทศ:  ดาวน์โหลด NEW

กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ประเภทข่าว: 

กำหนดการประเมินและสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 และ 84 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) เปิดรับสมัครแล้วบัดนี้

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)” เป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระด้านการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

ประเภทข่าว: 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)


 
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
 

Pages