ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Hackathon: จุดเริ่มต้นในการใช้แนวคิดสะกิดพฤติกรรม (Nudge Concept) ต่อการเปลี่ยนแปลงภาพจำของระบบราชการไทยในกลุ่มคน Gen Z

Hackathon: A Starting Point of Nudge Concept to Gen Z’s Perception Towards Thai Civil Service
Hackathon: จุดเริ่มต้นในการใช้แนวคิดสะกิดพฤติกรรม (Nudge Concept) ต่อการเปลี่ยนแปลงภาพจำของระบบราชการไทยในกลุ่มคน Gen Z

โดย นางสาวณัฐชา โลหะยืนยงสุข

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565) ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

NEW!! จุลสาร ก.พ.ค. News
(จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565)
ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ได้ที่:
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981


#จุลสารกพคNews #กพค #Pridemonth

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

บทความ: มิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 22-24)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

บทความ: มิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 22-24)

บทควาท: ทำไม Agility จึงสำคัญกับงานในอนาคต (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 4-5)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

บทควาท: ทำไม Agility จึงสำคัญกับงานในอนาคต (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 4-5)

บทความ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันต่อการบริหารราชการ (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 4-6)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

บทความ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันต่อการบริหารราชการ (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 4-6)

บทความ: "การพลิกโฉม" สู่ "องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน" ใน "ยุคการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน" (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 8-10)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

บทความ: "การพลิกโฉม" สู่ "องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน" ใน "ยุคการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน" (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 8-10)

บทความ: นวัตกรรมบริหารคน : เรื่องเล่าจากการดูงานในประเทศแคนาดา (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 12-16)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

บทความ: นวัตกรรมบริหารคน : เรื่องเล่าจากการดูงานในประเทศแคนาดา (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 12-16)

Pages