ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ และห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 1,200 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้ง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อาทิ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทข่าว: 

สรุปประเด็นจากการสัมมนา Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team (27 มีนาคม 2561)

สรุปประเด็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ

"Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team"

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ประเภทข่าว: 

Pages