ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

ปก: คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

 

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

สำหรับตำแหน่ง

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เผยแพร่ ปี 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
 
คำนำ