ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

ปก: คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

 

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

สำหรับตำแหน่ง

เอกสารประกอบการประเมินข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง : สำหรับผู้รับการประเมิน

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

ที่มา

       ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการประเมินสำหนับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และการจัดทำคู่มือประกอบการประเมินข้าราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เผยแพร่ ปี 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
 
คำนำ
 
พระราชบัญญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วางหลักการปฏิบัติราชการไว้ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการ
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ฉบับร่าง 10 ตุลาคม 2551)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2551
 
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ฉบับร่าง 10 ตุลาคม 2551)
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คํานํา