ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ จำนวน 8 เรื่อง

1. การย้าย การโอน การปรับวุฒิ การช่วยราชการ และการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
2. เงินทดแทน
3. การฝึกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน
5. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
6. การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย
7. การปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง
8. การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>>  หนังสือที่ นร 1008.5/26 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

108 คำถาม กับ พนักงานราชการ (เผยแพร่ 2551)

หนังสือ 108 คำถาม กับ พนักงานราชการ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2551

หนังสือ “108 คําถาม กับ พนักงานราชการ” ฉบับนี้ เป็นผลมาจากการประมวลคําถามและข้อหารือเกี่ยวกับพนักงานราชการที่ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้รับอยู่เนืองๆ และได้ตอบคําถามและข้อหารือดังกล่าวในช่วงเวลาที่ได้เริ่มนําระบบพนักงานราชการมาใช้ระหว่าง พ.ศ.