ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

Tags: 
รับรองคุณวุฒิ

สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Tags: 
รับรองคุณวุฒิ

 

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

Pages