ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว18/2564
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขหนังสือเวียน: 
ว21/2564
เรื่อง: 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เลขหนังสือเวียน: 
ว7/2564
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2563
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขหนังสือเวียน: 
ว9/2561
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2561
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2561
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2560
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

Pages