ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2566

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2566

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Engagement Index 2565

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

รายงานประจำปี 2564 สำนักงาน ก.พ.

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

รายงานประจำปี 2563 สำนักงาน ก.พ.

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

รายงานประจำปี 2562 สำนักงาน ก.พ.

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

Engagement Index 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

รายงานผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

Pages