ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Engagement Index 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

รายงานผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2562)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2562)

Pages