ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2562)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2562)

รายงานประจำปี 2559 สำนักงาน ก.พ.

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

          ระบบราชการในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนซับซ้อน ภายใต้ความคาดหวังที่สูงจากประชาชน รัฐบาลและสังคมโลก การบริหารกำลังคนของราชการ

Pages