ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานประจำปี 2559 สำนักงาน ก.พ.

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

          ระบบราชการในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนซับซ้อน ภายใต้ความคาดหวังที่สูงจากประชาชน รัฐบาลและสังคมโลก การบริหารกำลังคนของราชการ

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

หนังสือ "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559" เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทา

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับปีงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต

Pages