ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

หนังสือ "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558" เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทา

กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพของอัตรากำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สำนักงาน ก.พ.

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่ 2559)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่ 2559)

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

        เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชก

กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

Cover--กำลังคนภาครัฐ-2557-ขรก-พลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
        รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ.

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2557 (เผยแพร่ 2558)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

         เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้

Pages