ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
        รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556

         เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.

กำลังคนภาครัฐ 2555 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

กำลังคนภาครัฐ 2555 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
           เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (โดยรวมถึงข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง กรม

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2555

Civilian Workforce in Thailand 2010

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2554

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2553

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2554

Pages