ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

Key Words / คำสำคัญ :
21 th Century, Competency, Strategic, Management, VUCA, Covid-19, Change, Workforce,
Government, Digital, Skill, New Normal, Crisis, Work from Home, WFH, Human Resource
Management, Human Resource Development, HRD, HRM
ศตวรรษที่ 21, สมรรถนะ, นักบริหารระดับสูง, กลยุทธ์, กำลังคน, ภาครัฐ, การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019, โควิด-19, ดิจิทัล, การทำงานที่บ้าน, การทำงานนอกสถานที่, ทักษะ, การบริหารคน,
การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

 

อ่านวารสารแบบ e-book : Click

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
โดยฉบับนี้มาใน Theme “Agile Workforce & HR System”
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่ http://www.ocsc.go.th/node/5781

หรือสแกน QR Code

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562)

ก.พ.ค. News เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562) ได้ที่ : https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981 ในวันและเวลาทำการ

 

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

วารสารข้าราชการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

Pages