ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2566
เรื่อง: 
การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
AttachmentSize
PDF icon w4-66.pdf840.79 KB

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”

สำนักงาน ก.พ. โดย สำนักมาตรฐานวินัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเรื่องวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย สามารถเข้าเรียนรู้และรับฟังได้ในงานสัมมนาชี้แจง
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเสริมสร้างวินัย และการพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย “นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.”

 

เลขหนังสือเวียน: 
ว12/2564
เรื่อง: 
แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

สรุปข้อมูลการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการ (มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)

             สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้วและสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการฯ ตาม ว ๔๓/๒๕๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย (หนังสือสำนักงาน กงพ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการปฏิบัติตาม ว43/2553 และรวบรวมผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการต่อไป

ประเภทข่าว: 

Public Hearing เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการต่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการในราชการฝ่ายพลเรือน รวม 5 ฉบับ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร้องขอ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการร่างกฎหมายและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

 

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน (เผยแพร่ 2559)

ปก: คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน (เผยแพร่ 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
 
คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ
เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน
 
พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จัดพิมพ์โดย : สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.
 
 

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (เผยแพร่ 2559)

ปก: คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (เผยแพร่ 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

โดยสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

Pages