ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนถือขึ้นเครื่องบินที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา จากสนามบิน 10 แห่ง

ขอให้นักเรียนและข้าราชการ ผู้ที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา โปรดศึกษาเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนติดตัวในการเดินทาง ตามประกาศดังต่อไปนี้

Pages