ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่ฝึกอบรม: ณ อาคารศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  • รุ่นที่ 1 (วันที่ 10, 12, 23 และ 28 กันยายน 2559)

  • รุ่นที่ 2 (วันที่ 11, 13, 26 และ 28 กันยายน 2559)

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (3.5 วัน) และจะแจ้งห้องฝึกอบรมให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

หลักสูตร Thailand – Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

 

Application Form / ใบสมัคร

  • English - Application form
 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเภทข่าว: 

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการ เตรียมกำลังคนคุณภาพ

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ อาคาร ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

ประเภทข่าว: 

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ประกอบด้วย

เปิดหลักสูตร HRD e-learning ปีงบประมาณ 2559

     สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) นี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียนและสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อตนเอง และหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

HRD e-learning 2559 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

หลักสูตร HRD : e-Learning 

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Pages