ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

Tags: 
อ.ก.พ.

ด้วย ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 105 ก วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แล้ว