ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เข้าหารือราชการกับกระทรวงภายในแห่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้เกียรตินำคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นำโดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือราชการกับ นายคำหมั้น สูนวิเลิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019)

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Points) ให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการหารือและร่วมกันจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM Work Plan 2021 - 2025) และแผนงาน ก.พ. อาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM+3 Work Plan 2021 – 2025)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียนที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

ชุดหนังสือ ระบบบริหารราชการในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (เผยแพร่ 2558)

ocsc-2015--ระบบบริหารราชการ-AEC
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ชุดหนังสือ ระบบบริหารราชการในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

Pages