ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของเนการาบรูไนดารุสซาลาม

ระบบบริหารราชการของเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
 

ASEAN : Do’s and Don’ts : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ASEAN : Do’s and Don’ts : สาธารณรัฐสิงคโปร์

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ASEAN : Do’s and Don’ts : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

Pages