ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

Tags: 
เงินเดือน

หนังสือซักซ้อม นร 1008.1/307 การให้ ขรก.พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556

การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

Tags: 
เงินเดือน

เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เวียนกระทรวง กรม จังหวัด

อ้างถึง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

Tags: 
เงินเดือน

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555

อ้างถึง

  • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/145 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

 

แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

Tags: 
เงินเดือน

เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.7/ว31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
  • บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

Tags: 
เงินเดือน

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

Pages