ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของนักทรัพยากรบุคคล
ในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด
 
สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ในหัวข้อ “แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด” โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
 

1. แบบสำรวจฯ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 

2. แบบสำรวจฯ สำหรับนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 
 
ประเภทข่าว: 

#ตัวอย่าง#--แบบสอบถามความผูกพันสำหรับส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพัน

สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
 
เอกสารแนบ
  1. ปก : ความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
  2. แบบสอบถามความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

แบบสำรวจ e-learning สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...
 
           ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในประเทศไทยที่มีความสำคัญยิ่ง

แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการและจังหวัดในด้านเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะนำผลการสำรวจไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือรายบุคคล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบแบบสำรวจนี้ 

แบบสำรวจชุดนี้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน จำนวน ๖ หน้า ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages