ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019

Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personal Management Association of Thailand หรือ PMAT) ได้มีการจัดงาน Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019 ขึ้น ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09.00 - 18.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 สยามพารากอน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และหารือถึงความร่วมมือด้านกิจการราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยา

               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 H.E. Mr. Patrick Simiyu Wamoto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. James Otsuila Nyongesa เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และจะได้รับมอบตำแหน่งกรรมการใน Public Service Commission แห่งสาธารณรัฐเคนยา โดยมี ผชช. สุรพงษ์ มาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพ. และ ชอ. เข้าร่วมการรับรองและการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาในครั้งนี้ด้วย

ประเภทข่าว: 

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ครม. ไฟเขียวแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงาน ก.พ. ได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งทำความเข้าใจหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดสัมมนาใหญ่กระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน รับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางตามมติ ครม. พร้อม ออกบูธ และ workshop เข้มแสดงหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 สำนักงาน ก.พ. เตรียมจัดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ขอเชิญ 

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

ลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills/seminar

ประเภทข่าว: 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมสัมมนาในงาน The 1st Innovative government Day : Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness (การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลแห่งนวัตกรรมเพื่อความสุขประชาชน)

ประเภทข่าว: 

เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทย
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

ในรายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป.1 ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

 

 

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0

ปก: ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

 

เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอใน 5 หัวข้อเรื่อง คือ

  1. การปฏิรูประบบราชการไทย
  2. ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐภายใต้บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบราชการ 4.0
  3. องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0
  4. กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
  5. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ปก: ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

 

        ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการนำโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.) จึงได้จัดหลักสูตรอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน, 9, 14 และ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ. ให้แก่ข้าราชการ สวพ. และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จากสำนัก/ศูนย์ต่าง ๆ ในสำนักงาน ก.พ. เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0  เป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามนโยบายรัฐบาล

Pages