ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
  • ศูนย์นักบริหารระดับสูง
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
  • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. และการให้บริการ
  • ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น