ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • กระทรวงพลังงาน
  • สำนักงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 6810