ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางศรีสมร กสิศิลป์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศูนย์นักบริหารระดับสูง เฉพาะกลุ่มพัฒนาระบบนักบริหาร
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
  • กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1513