ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางศรีสมร กสิศิลป์

ที่ปรึกษาระบบราชการ

Facebook Twitter Linkedin

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงาน ก.พ.
 • สำนักงาน ก.พ.ร.

ผู้แทนสำรอง

 • ๑. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
 • ๒. นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี
 • ๓. นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
 • ๔. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ