ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
 • 2. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 3. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • 4. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546