ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

ที่ปรึกษาระบบราชการ

Facebook Twitter Linkedin

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี
 • 2. นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
 • 3. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
 • 4. นางศรีสมร กสิศิลป์