ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 2. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
 • 3. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
 • 4. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1819