ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักงานเลขาธิการ เฉพาะกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546