ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ

รองเลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มช่วยอำนวยการ
 • ป.ย.ป. ของสำนักงาน ก.พ.

ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ