ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักงานเลขาธิการ ยกเว้นกลุ่มแผนงาน
  • สำนักกฎหมาย
  • สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  • สำนักมาตรฐานวินัย
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. และการให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 6506