ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

 • สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
 • ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • กระทรวงยุติธรรม
  • กระทรวงแรงงาน
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

  เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546