ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 2. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 3. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
 • 4. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546