ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

เป็นผู้บังคับบัญชา และบริหารราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

 • ผู้บังคับบัญชาและบริหารราชการ ของสำนักงาน ก.พ.
 • ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางชุติมา หาญเผชิญ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางศรีสมร กสิศิลป์
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin
 • นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
  รักษาการที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin