ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ยกเว้นงานในภารกิจเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ
  • กลุ่มช่วยอำนวยการ เฉพาะงานวิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1527