ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
  • สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ