ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
  • สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • สำนักกฎหมาย
  • สำนักมาตรฐานวินัย