ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
  • สำนักงานเลขาธิการ เฉพาะกลุ่มแผนงาน
  • กลุ่มช่วยอำนวยการ
  • กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1527