ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ

ที่ปรึกษาระบบราชการ

Facebook Twitter Linkedin

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กระทรวงพลังงาน
  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผู้แทนสำรอง

  • 1. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
  • 2. นางศรีสมร กสิศิลป์
  • 3. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์