ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 2. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • 3. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 4. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1819