ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

รองเลขาธิการ

Facebook Twitter Linkedin

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
  • สำนักกฎหมาย
  • สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  • สำนักมาตรฐานวินัย