ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
 • 2. นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
 • 3. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 4. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1819