ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงแรงงาน
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
 • 2. นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
 • 3. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • 4. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1819