ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการ ก.พ. | Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

อำนาจหน้าที่

 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
 • เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
 • รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • นางชุติมา หาญเผชิญ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางศรีสมร กสิศิลป์
  รองเลขาธิการ ก.พ.

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin
 • นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
  ที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
  รักษาการที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin
 • นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
  รักษาการที่ปรึกษาระบบราชการ

  Facebook Twitter Linkedin