ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

 

 

*หมายเหตุ : ข้าราชการสามารถตอบแบบสำรวจในฐานะประชาชนผู้รับบริการได้

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post