ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาอาจารย์)  NEW

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาอาจารย์)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาอาจารย์) NEW

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------