ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ครั้งที่ ๓

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ครั้งที่ ๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิได้รับทุน New

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3 

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง. กพ. 5

-----------------------------------------------------------------------------------

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ครั้งที่ ๒

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ครั้งที่ ๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

-----------------------------------------------------------------------------------

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

ประกาศรับสมัคร 

ใบสมัคร 

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5