ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  NEW

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง. กพ. 5

-----------------------------------------------------------------------------------