ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักช่องทางการติดต่อ สำนักงาน ก.พ.5 ธันวาคม

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work

OCSC Highlight

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการฯ

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการฯ

รับรองคุณวุฒิ

ตรวจสอบ รับรองคุณวุฒิ ปริญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ > ระบบรับรองคุณวุฒิ

ระบบพนักงานราชการ

ติดตามข่าว ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ

มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

>มาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม
>การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เว็บสมัครสอบภาค ก และ ก พิเศษ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดสรรคนดีคนเก่ง > สมัครสอบภาค ก

การพัฒนาข้าราชการ

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารราชการ รวมทั้งการพัฒนาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
เข้าสู่ e-Learning Portal

ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

เปิดโอกาสนักเรียนนักศึกษาด้วยทุนศึกษาต่อ และพัฒนาความรู้ข้าราชการด้วยทุนฝึกอบรม วิจัย

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ., การสรรหาและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ, การย้าย การโอน การเลื่อน หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (เฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการ), การสั่งให้ออกจากราชการ และการลาออกจากราชการ, การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ, การรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน, การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การต่ออายุราชการ, การได้รับค่าตอบแทน

จำขึ้นใจ

โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Infographics

อินโฟกราฟิคของสำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการ
(25 กรกฎาคม 2561)

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

และอื่นๆ...

ระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียน ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงาน ก.พ. ค้นหาง่ายตามเลขหนังสือ ปีที่ออก หรือ หมวดหมู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด DPIS
ระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS) เพื่อการบริการจัดการกำลังคนภาครัฐระดับประเทศ ระบบ GMIS
เพิ่มโอกาสทำงานกับหน่วยงานราชการที่เว็บไซต์ job.ocsc.go.th
คลังกลางความรู้ด้าน HR และที่จำเป็นต่อการทำงานราชการในรูปแบบวิกิ wiki.ocsc.go.th
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะได้ที่ ศปท.