ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

เนื่องในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาจณวนิชย์ (รุ่นปี 2527) “หมอหม่อง” และ อานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี 2517 ประธานชมรมฯ) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ จำนวน 400 เล่มให้กับ “โรงพยาบาลสวนดอก” หรือโรงพยาบาลมหาราชฯ เชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุดมีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วย ผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

            ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยจะจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้ใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายหลังเกษียณอายุราชการ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาโอกาสในการทำงานที่สอดคล้องกับความสนใจของข้าราชการ และจะได้เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โดยท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจฯ ได้ที่

พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561

ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจะได้น้อมรับใส่เกล้า เป็นสิริมงคลและเป็นอุดมการณ์ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนตลอดไป

ประเภทข่าว: 

Pages