ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ก.พ. ผนึกกำลังข้าราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารส่วนราชการในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นหลักในการบริหารราชการ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำภาครัฐอย่างยั่งยืน

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 

                    นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้ารับพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่จาก ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. คณะที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประกอบด้วย คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ นายสีมา  สีมานันท์ นายปรีชา  วัชราภัย  นายพุธทรัพย์  มณีศรี  โดยมี ดร. ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นางสาวศมนรัตน์  จันทร์จำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และเจ้าหน้าที่เข้ารับพรปีใหม่พร้อมกัน ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

ประเภทข่าว: 

Pages