Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลรายงานสถิติการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานงบการเงินรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงาน ก.พ.รายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลรายงานผลการสำรวจต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลรายงานสถิติการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานงบการเงินรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงาน ก.พ.รายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลรายงานผลการสำรวจต่าง ๆ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์​

         ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประเทศชาติ และประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants) 

พันธกิจ

         1. ปรับขนาด และต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้รัฐบาลบริหาร และพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

         2. ปรับปรุงกลไก และมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละส่วนราชการ 

         3. สร้างคุณภาพของคน งาน และชีวิตแบบบูรณาการ ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความคาดหวัง และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรเป็นรายกลุ่มรายบุคคล 

         4. ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

         สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ  มีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสมรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

        1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

        2. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสำนักงาน ก.พ.  

        1. Humble:  เปิดกว้าง ถ่อมตัว 

        2. Orchestrated:  ล่มหัวจมท้าย 

        3. Determined:  ตั้งใจมุ่งมั่น 

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content