Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เกี่ยวกับเรา

ก.ม.จ.

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”  เป็นกลไกระดับชาติมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมถึงมาตรการที่ใช้บังคับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หน้าที่และอำนาจ

          (1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

          (2) กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

          (3) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

          (4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อยต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น

          (5) ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (3) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

          (6) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

          (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ม.จ.

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

กรรมการโดยตำแหน่ง

      1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย                 (นายพิชัย  ชุณหวชิร)

ประธานกรรมการ

     2. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย
            (นายสีมา  สีมานันท์)

รองประธานกรรมการ

     3. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           

กรรมการ

     4. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 กรรมการ

     5. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

กรรมการ

     6. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

     7. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากสภากลาโหม

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     8. นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์

กรรมการ

     9. นางถวิลวดี  บุรีกุล

กรรมการ

     10. นายเสรี  นนทสูติ

กรรมการ

     11. นางเมธินี  เทพมณี

กรรมการ

     12. เลขาธิการ ก.พ. (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์)

กรรมการและเลขานุการ

            รองเลขาธิการ ก.พ. (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content