Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

       ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) เป็นระบบที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีการริเริ่มและพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ภายใต้แนวคิดที่จะนำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) 
ในส่วนราชการเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการที่มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านกลไกการเรียนรู้ การพัฒนา และการสั่งสมประสบการณ์ โดยมีระบบย่อยประกอบด้วย ระบบการสรรหาและคัดเลือก ระบบการพัฒนา ระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักการของระบบ

 1. การวางแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ
 2. การสรรหาและการประเมินที่เป็นระบบและเข้มข้น
 3. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ
 4. การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบต้องสอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้สามารถเจริญก้าวหน้า ได้ตามความสามารถ
 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 3. เพื่อเตรียมผู้นำซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ภาคราชการมีกลุ่มกำลังคนคุณภาพที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มกำลังคนคุณภาพของระบบราชการ
 3. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถคัดกรองคุณลักษณะของ ‘คนที่ใช่’ สำหรับส่วนราชการครอบคลุมทั้งมิติคนดี คนเก่ง
  และคนคุณภาพ ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมต่อการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของแต่ละส่วนราชการ โดยมีสัดส่วนของผู้นำรุ่นใหม่ และผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพียงพอและอย่างต่อเนื่อง (Talent and Successor Inventory)
 4. เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ส่งเสริม/พัฒนากลไกการใช้ศักยภาพกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทการทำงานของส่วนราชการ โดยการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ส่วนราชการ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content