ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด

ประเภทข่าว: 

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ผู้วางรากฐานการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

 

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการบริหาร ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีการจัดงานวันมูลนิธิฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญข้าราชการและผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

พันเอกจินดา ณ สงขลา

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา   ณ สงขลา ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการบริหาร ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีการจัดงานวันมูลนิธิฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

Pages