ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2560


      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

ประเภทข่าว: 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมจินดา ​ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/HiPPS ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 

Pages