ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours  นำโดยผู้อำนวยการ (Monsieur TISSOT) และผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  (Monsieur PELTREAU)  ที่ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. การศึกษา เพื่อแนะนำผู้อำนวยการด้านหลักสูตรคนใหม่ของสถาบันฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ และ สนร. ฝรั่งเศส

ประเภทข่าว: 

การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 โดยมีกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

         1. ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน สมัครสอบระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 2 และ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 500 ที่นั่ง

โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
          2. ผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แล้ว แต่มีผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 สมัครสอบระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 และเข้ารับ
การทดสอบระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จำนวน 300 ที่นั่ง โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเภทข่าว: 

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

พันเอกจินดา ณ สงขลา
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมสำคัญ

การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๔๐ คน และมอบโล่เกียรติยศแก่ “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ประเภทข่าว: 

Pages