ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88

*หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ (กิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นำและเครือข่ายผู้บริหาร) ครบ 100% มิฉะนั้น จะไม่สามารถให้เข้ารับการอบรมในช่วงต่อไปได้


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)

ประเภทข่าว: 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะสตรีบทบาทเด่นในสังคม

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายสตรีเพื่อการปฏิรูปประเทศ (WEMOVE) จัดงานเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวง และเลขาธิการ ให้แก่ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะสตรีที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคม และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ อันจะเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้แก่สตรีไทยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ยังมีสตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ อีก 7 ท่าน ดังนี้

ประเภทข่าว: 

วโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Marc de Beaumont, Cercle de l’Union Interalliée 75008 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างเวลา 17.15 น. – 20.30 น.

ประเภทข่าว: 

Pages