งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ASEAN Unit

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

วินัยข้าราชการ

สำนักมาตรฐานวินัย มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการสามารถดำรงตนในราชการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

DPIS/PPIS

ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรมและระดับจังหวัด

คลังหนังสือเวียน

alt

คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. รวบรวมหนังสือเวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามหัวข้อต่างๆ การพัฒนาข้าราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง วินัย อุทธรณ์ การเลื่อนตำแหน่ง การนับเวลาราชการ การดำรงตำแหน่ง การบรรจุกลับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การโอน การย้าย การรับรองคุณวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

 

งานวิจัยน่ารู้

alt

แหล่งรวบรวมงานวิจัยน่ารู้ บทวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ มุมมองเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานราชการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยสำคัญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด

 
 

 
 

ข้อมูล/สถิติ

alt

สถิติเกี่ยวกับข้าราชการไทย หลากหลายมิติ ข้อมูลตำแหน่งในราชการพลเรือน สถิติการศึกษา ฯลฯ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด

 

 

 

 

การพัฒนาข้าราชการ

การพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เอกสารเผยแพร่

รวบรวม คู่มือ เอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยุทธศาสตร์การบริหาร ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กำลังคนภาครัฐ โครงการต่างๆ ฯลฯ

ดูทั้งหมด
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


การสอบบรรจุเข้ารับราชการ       ทุนรัฐบาล

แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น

 

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
Website สำนักงาน ก.พ.

 

สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]